Index of /stat_mysurvey/mysurvey_data/temp_analysis