Index of /stat_mysurvey/mysurvey_epki/temp_analysis