Index of /stat_mysurvey/mysurvey_etrial/temp_analysis