Index of /stat_mysurvey/mysurvey_study/temp_analysis